Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma rapporterar positiva, statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta fas IIb-effektdata för pudafensine

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas IIb-studie med pudafensine (IP2015). Analysen av studiedata har visat statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt i ED-relaterade parametrar och inga observationer av allvarliga biverkningar. De positiva resultaten, både avseende effekt och säkerhet, stöder fortsatt utveckling av pudafensine med sikte på registrering och lansering i denna patientgrupp som har ett betydande medicinskt behov.

Initiator Pharma meddelar indikationsutvidgning av båda sina kliniska läkemedelskandidater till kvinnor med sexuell dysfunktion

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot signifikanta medicinska behov inom centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag att bolagets läkemedelskandidater pudafensin och IP2018 båda har visat betydande effekt i prekliniska modeller för kvinnlig sexuell dysfunktion (female sexual dysfunction, FSD). Baserat på resultaten ser företaget över möjligheten att utveckla läkemedelskandidaterna till att, vid sidan om ED, även omfatta FSD.

Initiator Pharma meddelar positiva resultat från farmakokinetisk fas I-studie med pudafensin

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot viktiga ouppfyllda medicinska behov i det centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag att positiva data erhållits från en farmakokinetisk fas I-studie i friska försökspersoner som utvärderar optimerade orala fasta doseringsformuleringar av pudafensin (IP2015) för att möjliggöra en smidig och effektiv överbryggning mellan tidigare studiedata och nya framtida kliniska studier med pudafensin.

Emission av nya aktier, återköp och försäljning av aktier i samband med långsiktigt incitamentsprogram för 2022

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, organisationsnummer (CVR) 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2022 (“LTI2022-programmet”) samt att genomföra ett återköp av aktier i syfte att sälja aktier till styrelsen inom ramen för LTI2022-programmet.