INITIATOR PHARMA: RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2023

Höjdpunkter under andra kvartalet 2023

  • I maj meddelade Bolaget att WHO valt pudafensine som det officiella generiska namnet (International Nonproprietary Name, INN) till bolagets patenterade läkemedelskandidat IP2015, som är i klinisk utveckling för erektil dysfunktion och neuropatisk smärta
  • I juni meddelade Bolaget positiva, statistiskt signifikanta och dosberoende kliniska observationer relaterade till effekt vid psykogen erektil dysfunktion (ED) och inga observationer av allvarliga eller kritiska biverkningar i den kliniska fas IIa-studien av IP2018 i patienter med mild till måttlig ED.
  • I juni offentliggjorde Bolaget beslutet att genomföra en kapitalanskaffning riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2022 ("LTI2022-program") samt att genomföra ett återköp av aktier i syfte att sälja aktier till styrelsen inom ramen för LTI2022-programmet.
  • I juni meddelade Bolaget att man slutfört rekryteringen av alla planerade patienter till sin kliniska fas IIb-studie med pudafensin (IP2015). Resultat från studien förväntas under Q4 2023.

Höjdpunkter efter denna rapportperiod

  • I juli meddelade Bolaget positiva data från farmakokinetisk fas I-studie i friska försökspersoner som utvärderar optimerade orala fasta doseringsformuleringar av pudafensin (IP2015) för att möjliggöra en smidig och effektiv överbryggning mellan tidigare studiedata och nya framtida kliniska studier med pudafensin
  • I augusti meddelade Bolaget att det europeiska patentverket ("EPO") beviljat bolagets patentansökan för produktkandidaten IP2018 mot erektil dysfunktion och depression.

Finansiella höjdpunkter

Andra kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 KDKK (0)
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till – 8 882 KDKK (-13 499)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 DKK (-0,29)
Likvida medel: 25 935 KDKK (31 099)
Soliditet: 45% (89%)
Första halvåret (2023-01-01 – 2023-06-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 KDKK (0)
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -17 559 KDKK (-28 574)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,38 DKK (-0,62)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Styrelsen har beslutat att delårsrapporter endast ska publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/