Utnyttjande i Initiator Pharmas incitamentsprogram LTI2023

Vid Initiator Pharmas årsstämma den 26 maj 2023 godkändes två långsiktiga incitamentsprogram (”LTI2023”), ett för ledningen och nyckelpersoner i bolaget, och ett för styrelsemedlemmar.

LTI2023 för ledning och nyckelpersoner:
Enligt detta program bemyndigas styrelsen att låta deltagare i programmet förvärva upp till 108 500 stamaktier till rådande marknadspris (”investeringsaktier”) fram till den 30 september 2023, varvid varje investeringsaktie ger rätten att teckna 1 ny aktie till nominellt värde vid nästa årsstämma förutsatt att den som äger investeringsaktien fortfarande kvarstår i bolaget vid den tidpunkten (”matchande aktie”). Varje investeringsaktie ger också rätten att teckna mellan 0 och 5 nya aktier till nominellt värde under 30 handelsdagar efter den 31 december 2025, bestämt av Initiator Pharmas kursutveckling under perioden mellan 26 maj 2023 och 31 december 2025. Den maximala potentiella utspädningen enligt det godkända programmet är 651 000 aktier, vilket motsvarar cirka 1,2% av för närvarande emitterat antal aktier.

Styrelsen har beslutat att tilldela totalt högst 108 500 aktier som kan förvärvas genom detta program, vilket motsvarar en potentiell utspädning med 651 000 aktier och ca. 1,2% av för närvarande emitterat antal aktier. Vid slutet av den tillåtna investeringsperioden har det maximala antalet aktier förvärvats i marknaden.

LTI2023 för styrelsemedlemmar:
Enligt detta program bemyndigas styrelsen att låta deltagare i programmet förvärva upp till 23 000 stamaktier till rådande marknadspris (”investeringsaktier”) fram till den 30 september 2023, varvid varje investeringsaktie ger rätten att förvärva 1 ny aktie från bolaget till nominellt värde vid nästa årsstämma förutsatt att den som äger investeringsaktien fortfarande kvarstår i bolaget vid den tidpunkten (”matchande aktie”). Varje investeringsaktie ger också rätten att förvärva mellan 0 och 5 nya aktier från bolaget till nominellt värde under 30 handelsdagar efter den 31 december 2025, bestämt av Initiator Pharmas kursutveckling under perioden mellan 26 maj 2023 och 31 december 2025. Den maximala potentiella utspädningen enligt det godkända programmet är 138 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,3% av för närvarande emitterat antal aktier.

Styrelsen har beslutat att tilldela totalt högst 23 000 aktier som kan förvärvas genom detta program, vilket motsvarar en potentiell utspädning med 138 000 aktier och ca. 0,3% av för närvarande emitterat antal aktier. Vid slutet av den tillåtna investeringsperioden har det maximala antalet aktier förvärvats i marknaden.

I tabellen nedan presenteras en översikt över aktier och warranter som innehas av styrelsen, ledningen och nyckelpersoner i bolaget. Översikten omfattar warranter från incitamentsprogrammen för 2020, 2021 respektive 202.

Aktieägare Tjänsteställning Aktier Warranter Totalt Aktier och warranter % vid full utspädning
2020 2021 2022 Totalt
Magnus Persson Styrelseledamot 267 186 50 000 12 500 48 000 110 500 377 686 0,72%
Henrik Moltke Styrelseledamot 139 106 35 000 35 000 30 000 100 000 239 106 0,46%
Peter Holm Styrelseledamot
Annette Colin Styrelseledamot 25 000 35 000 15 000 30 000 80 000 105 000 0,20%
Gunilla Ekström Styrelseledamot 19 000 35 000 30 000 65 000 84 000 0,16%
Totalt styrelsen 450 292 120 000 97 500 138 000 355 500 805 792 1,53%
Claus Olesen CEO och styrelsesledamot 1 137 438 300 000 175 000 180 000 655 000 1 792 438 3,42%
Övrig ledning och nyckelpersoner 1 824 306 330 000 375 000 471 000 1 176 000 3 000 306 5,72%
Totalt ledning och nyckelpersoner 3 964 038 630 000 550 000 651 000 1 831 000 4 792 744 9,14%
Totalt styrelse, ledning och nyckelpersoner 4 414 330 750 000 647 500 789 000 2 186 500 5 598 536 10,67%