Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner

PRESSMEDDELANDE

23 december 2020

Initiator Pharma A/S (INIT) meddelar i dag att personer ut styrelse och ledning nyttjat totalt 324 114 utestående optioner för teckning av nya aktier, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 1,3 MSEK. Bolagets antal aktier ökar således med 324 114 stycken och aktiekapitalet ökas därigenom med 34 031,97 DKK.

Board members and management in Initiator Pharma exercise warrants

PRESS RELEASE

23 December 2020

Initiator Pharma A/S (INIT) today announces that individuals in the board and managemet exercise a total of 324 114 warrants for subscription of new shares, raising approx 1,3 SEKM in proceeds to the company. The number of issued shares increases by 324 114 and the share capital increases by 34 031,97 DKK.

Initiator Pharma: Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Erhvervsstyrelsen

PRESSMEDDELANDE

18 december 2020

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) meddelade igår utfallet av optionsinlösen av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 2. Registrering av optionsinlösen hos Erhvervsstyrelsen har nu ägt rum och det totala antalet aktier uppgår till 27 381 614 stycken och aktiekapitalet till 2 875 069,47 DKK. Datum för omväxling från interimsaktier till aktier är den 30 december 2020 och nya aktier beräknas att finnas på respektive tecknares konto omkring den 5 januari 2021.

KORRIGERING i pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE

18 December 2020

Det pressmeddelande som Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) publicerade idag, den 18 december 2020, kl 11:22, innehöll ett skrivfel i “Tillägg 1”, i den tredje paragrafen, där rätt nominellt belopp ska vara 321 160,035 DKK (och alltså inte 321 160 035 DKK vilket felaktigt angavs i tidigare publicerat pressmeddelande). Härutöver ska bemyndigandet vara giltigt till och med den 31 december 2024. Korrekt text i “Tillägg 1” anges nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE

18 December 2020

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i stadgarna kallas ni härmed till extra bolagsstämma

på INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

14 januari 2021 kl. 9.00

på adressen Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Margrethepladsen 1,

DK-8000 ÅRHUS C

Initiator Pharma erhåller cirka 8,9 MSEK genom nyttande av teckningsoptioner av serie TO 2

Tisdagen den 15 december 2020 avslutades nyttjandeperioden för Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”). Totalt nyttjades 1 814 278 TO 2. Initiator Pharma tillförs därmed totalt cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet som erhålls i samband med optionslösen möjliggör för Initiator Pharma att slutföra en klinisk fas II-studie med läkemedelskandidaten IP2018 samt tillför Bolaget full finansiering fram till H1 2022.

Initiator Pharma receives approximately 8.9 MSEK trough exercise of warrants of series TO 2

On Tuesday, 15 December 2020, the exercise period for Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” or “the Company”) warrants of series TO 2 (“TO 2”) ended. A total of 1,814,278 TO 2 were exercised. Initiator Pharma will thus receive a total of approximately SEK 8.9 million before issue costs. The capital received in connection with the warrant exercise enables Initiator Pharma to finance the completion of the Company’s clinical phase II study for the drug candidate Ip2018 and provides the Company with full financing until H1 2022.

Initiator Pharma: Formue Nord Markedsneutral A/S nyttjar teckningsoptioner för motsvarande cirka 4,6 MSEK

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) meddelade tidigare idag att personer ur styrelse och ledning i Bolaget nyttjat teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”). Initiator Pharma kan nu meddela att den största optionsinnehavaren, Formue Nord Markedsneutral A/S (“Formue Nord”), informerat Bolaget om att Formue Nord nyttjat samtliga innehavda TO 2, till ett belopp motsvarande cirka 4,6 MSEK vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala emissionsvolymen.

Initiator Pharma: Formue Nord Markedsneutral A/S exercises warrants of series TO 2 corresponding to approx. SEK 4.6 million

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” or “the Company”) earlier today announced that persons from the Board and management of the Company have exercised warrants of series TO 2 (“TO 2”). Initiator Pharma can now announce that the largest warrant holder, Formue Nord Markedsneutral A/S (“Formue Nord”), has informed the Company that Formue Nord has exercised all their warrants of series TO 2, to an amount of approx. SEK 4.6 million, corresponding to approx. 30 percent of the total issue volume.

Initiator Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO 2

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 2 (“TO 2”) pågår för närvarande och avslutas på tisdag, den 15 december 2020. Bolaget kan idag meddela att medlemmar i styrelse och ledning har nyttjat TO 2 för totalt motsvarande cirka 0.5 MSEK. Bland de som nyttjar finns bland andra Bolagets VD Claus Olesen och ordförande Magnus Persson.