Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Initiator Pharma A/S announces outcome of rights issue

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” or the “Company”) today announces the outcome of the rights issue, for which the subscription period ended on 30 June 2022 (the “Rights Issue”). The outcome shows that 2,264,182 shares, corresponding to approximately 41.4 percent of the Rights Issue, were subscribed for with support of subscription rights (incl. pre-subscription commitments). In addition, subscription of 44,683 shares without support of subscription rights, corresponding to approximately 0.9 percent of the Rights Issue, have been received. In total, the subscription (incl. pre-subscription commitments) amounts to approximately 42.3 percent of the Rights Issue. Hence, underwriting commitments of 3,154,561 shares, corresponding to approximately 57.7 percent of the Rights Issue, will be utilized. Initiator Pharma will be provided approximately SEK 41 million before deduction of transaction related costs. Settlement notes are expected to be sent out today, 5 July 2022.

Initiator Pharma A/S offentliggör utfall i företrädesemission

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen vars teckningstid avslutades den 30 juni 2022 (“Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 2 264 182 aktier, motsvarande cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inkl. teckningsförbindelser). Härutöver tecknades 44 683 aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt uppgick teckningen (inkl. teckningsförbindelser) till cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen. Således kommer garantiåtagande om 3 154 561 aktier, motsvarande cirka 57,7 procent av Företrädesemissionen, att aktiveras. Initiator Pharma kommer att tillföras cirka 41 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 5 juli 2022.

Issuance of new shares, share buyback and sale of shares in connection with long term incentive program for 2021

The Board of Directors of Initiator Pharma A/S, company reg. (CVR) no. 37663808,(“Initiator” or the “Company”) has today resolved to carry out a capital increase directed at members of executive management and key management under the long term incentive program for 2021 (“LTI2021-program”) and to conduct a buyback of shares in order to sell shares to the board of directors under the LTI2021-program.

Emission av nya aktier, återköp av aktier och försäljning av aktier i samband med långsiktigt incitamentsprogram för 2021

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, org. (CVR) nr 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en nyemission riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021 (“LTI2021-programmet”) och att genomföra ett återköp av aktier i syfte att sälja aktier till styrelsen under LTI2021-programmet.

Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission

Idag 16 juni 2022 är den första dagen av teckningsperioden i Initiator Pharma A/S:s (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningstiden löper till, och inklusive, 30 juni 2022. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden och kommer att tillföra Bolaget cirka 41 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Prospektet och en sammanfattande teaser finns tillgängliga på Bolagets (www.initiatorpharma.com), Sedermera Corporate Finance AB (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB (www.nordic-issuing.se) respektive webbplatser. Teckningssedlar kan erhållas från Nordic Issuing AB:s webbplats. Därutöver är det även möjligt att teckna aktier digitalt via Nordic Issuing AB:s hemsida.

The subscription period in Initiator Pharma AB’s rights issue begins today

Today, 16 June 2022, is the first day of the subscription period in Initiator Pharma A/S’s (“Initiator Pharma” or “the Company”) share issue, with preferential rights for existing shareholders (the “Rights Issue”). The public is also invited to subscribe for shares in the Rights Issue. The subscription period runs until, and including, 30 June 2022. The Rights Issue is fully secured through subscription and underwriting commitments and will provide the Company with approximately SEK 41 million before deduction of transaction related costs. The prospectus and a summary teaser are available on the websites of the Company (www.initiatorpharma.com), Sedermera Corporate Finance AB (www.sedermera.se) and Nordic Issuing AB (www.nordic-issuing.se). Subscription forms can be obtained from Nordic Issuing AB’s website. In addition, it is possible to subscribe for shares digitally through Nordic Issuing AB’s website.

Initiator Pharma A/S publishes prospectus

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” or the “Company”) today publishes the prospectus relating to the Company’s upcoming rights issue. The prospectus has today been approved and registered by the Danish Financial Supervisory Authority and has been made available on Initiator Pharma’s website, http://www.initiatorpharma.com/investors/prospectuses. The prospectus is also available on the websites of Sedermera Corporate Finance AB (www.sedermera.se) and Nordic Issuing AB (www.nordic-issuing.se) and will be made available at the Danish Financial Supervisory Authority’s website. The subscription period for the rights issue will take place 16-30 June 2022.

Initiator Pharma A/S publicerar prospekt

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) publicerar idag prospektet avseende Bolagets kommande företrädesemission. Prospektet har idag godkänts och registrerats av den danska finansinspektionen och har gjorts tillgängligt på Initiator Pharmas hemsida, http://www.initiatorpharma.com/investors/prospectuses. Prospektet finns även tillgängligt på Sedermera Corporate Finance ABs (www.sedermera.se) och Nordic Issuing ABs (www.nordic-issuing.se) hemsidor och kommer att göras tillgängligt på den danska finansinspektionens hemsida. Teckningsperioden för företrädesemissionen är 16-30 juni 2022.