Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Sista dag för handel med BTA i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE

13 augusti 2021

I juli 2021 genomförde Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma”) en företrädesemission där även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 7 958 628 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Erhvervsstyrelsen och sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 18 augusti 2021. Stoppdag kommer att vara den 20 augusti 2021.

Initiator Pharma A/S företrädesemission övertecknad

Den 26 juli 2021 avslutades teckningstiden i Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 227 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt teckningsåtagare. Inga garantiåtaganden behöver således aktiveras. Bolaget tillförs därmed den totala emissionsvolymen om cirka 29,4 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 29 juli 2021.

Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharmas företrädesemission

Idag, den 12 juli 2021, inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten ges möjligheten att teckna. Teckningstiden löper till och med den 26 juli 2021. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Bolaget högst cirka 29,4 MSEK före emissionskostnader. Initiator Pharma har inför företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtagande totalt motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Offentliggörande av prospekt inför Initiator Pharma A/S företrädesemission

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) meddelar idag att Finanstilsynet godkänt Bolagets prospekt inför kommande företrädesemission och att Bolaget idag offentliggör prospektet på Bolagets hemsida. Prospektet hittas genom följande länk https://initiatorpharma.com/investors/Preferential-Rights-Issue-2021/. Teckningstiden i företrädesemissionen pågår mellan den 12 juli 2021 och den 26 juli 2021. Teaser och anmälningssedlar kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Styrelsen i Initiator Pharma A/S beslutar om genomförande av sedan tidigare kommunicerad företrädesemission

Styrelsen i Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) har idag beslutat om genomförande av företrädesemission (som sedan tidigare kommunicerats) med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 11 maj 2021. Villkoren och den preliminära tidsplanen för emissionen, som sedan tidigare fastställts och kommunicerats genom pressmeddelande, framgår nedan. Det noteras att styrelsen har rätt att senarelägga teckningstiden i emissionen, för det fall Finanstilsynet ej godkänt Bolagets prospekt i tid. I det fall justering av tidsplan skulle ske, kommer detta kommuniceras till marknaden genom ett pressmeddelande.

Initiator Pharma får CTA-godkännande för fas 2 b-studie med IPED2015 på patienter med erektil dysfunktion

Initiator Pharma A/S, ett life science-företag i klinisk fas, meddelade idag att bolaget har erhållit slutgiltiga godkännanden både från det brittiska läkemedelsverket (MHRA) och från etikkommittén, för sin Clinical Trial Application (CTA) avseende den planerade fas 2b-studien med IPED2015 i patienter med erektil dysfunktion (ED). Patientrekryteringen förväntas starta i slutet av juli. Studien kommer att genomföras i samarbete med MAC Clinical Research, Storbritannien, vid flera centra i Storbritannien.

Preliminär tidsplan för genomförande av företrädesemission i Initiator Pharma A/S

Som tidigare kommunicerats avser Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) att genomföra en företrädesemission om totalt cirka 29,4 MSEK (före emissionskostnader), som på förhand skriftligen avtalats genom tecknings- och garantiåtaganden till 100 procent. Bolagets prospekt är för granskning hos Finanstilsynet Danmark och Bolaget kommunicerar härmed en preliminär tidsplan för genomförandet av företrädesemissionen. Villkoren för emissionen, som sedan tidigare fastställts och kommunicerats genom pressmeddelande, framgår också nedan.