Styrelse och ledning i Initiator Pharma nyttjar optioner

Initiator Pharma A/S (INIT) meddelar i dag att personer ut styrelse och ledning nyttjat totalt 434 197 utestående optioner för teckning av nya aktier, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 1,9 MSEK. Bolagets antal aktier ökar således med 434 197 stycken och aktiekapitalet ökas därigenom med 45 590,685 DKK. 

Optionerna som nyttjas avser optionsprogram 2017/2020 som godkändes av årsstämman den 16 maj 2017 och har nu nyttjats till fullo i enlighet med nedanstående fördelning:

[][][][]
Person[1] Tjänsteställning Utnyttjade Aktieinnehav Warranter Totalt
warranter efter efter aktier
utnyttjande utnyttjande[2] och
warranter
Magnus Mondee Ordförande 78 155 120 036 147 627 267 663
Persson
Claus Elsborg CEO 86 841 779 579 178 019 957 598
Olesen
Torgeir Vaage CFO 78 155 161 701 151 967 313 668
Mikael S. CDO 78 155 618 191 169 334 787 525
Thomsen
Ulf Simonsen CMO 47 762 585 200 104 208 689 408
Dan Peters CTO 47 762 1 036 711 78 162 1 114 873
Henrik Moltke Styrelsesledamot 17 367 59 248 39 077 98 325
Total   434 197 3 360 666 868 394 4 229 060
           
[1 ] Personligen
eller genom
holding bolag
[2] Warrant
program
2018/2020 och
2019/2021

Ökningen av aktiekapitalet har effektuerats utan någon pre-emption rights för bolagets befintliga aktieägare, eller andra. De nya aktierna har tecknats till ett lösenpris om 4,34 SEK per aktie, envar med ett kvotvärde om 0,105 DKK. Bolaget tillförs genom optionsnyttjandet  1 884 414,98 SEK. De nya aktierna är fritt överlåtbara och kommer efter registrering hos Ervervsstyrelsen att upptas för handel på Spotlight Stock Market. De nya aktierna ger vid teckning rätt till utdelning och andra rättigheter i förhållande till bolaget. 

Efter registrering kommer Initiator Pharmas aktiekapital att har ökat med 45 590,685 DKK, från 2 431 503,69 DKK till 2 477 094,375 DKK. Antalet aktier i bolaget kommer efter registrering att har ökat med 434 197 aktier, från 23 157 178 till 23 591 375.

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Denna information utgör den information som Initiator Pharma är skyldiga att lämna enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 23 december 2019.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion (ED), som kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partners) som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

Om erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2, 3).

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology 52(5):848-852.

2.             Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man's inability to have sex? J Sex Med 11(2):347-363.

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men-A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508-520.