Resultat från Initiator Pharma A/S incitamentsprogram

Warrantprogrammet 2017/2020, bestående av maximalt 434.197 warranter enligt beslut från årsstämman den 16 maj 2017, har nu tecknats slut. Warranter har tecknats av anställda, styrelsemedlemmar och seniora konsulter, totalt 7 personer, i enlighet med bilaga 2 till årsstämmans protokoll den 16 maj 2017. Warranter överlåts till programmets deltagare till priset 0,49 SEK per warrant, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt extern och oberoende värdering med Black & Scholes-modellen. För dessa warranter gäller intjäningsvillkoren i bilaga 4c till årsstämmans protokoll den 16 maj 2017. Varje tilldelad warrant berättigar till köp av en ny aktie till ett pris per aktie på cirka 4,34 SEK till och med den 30 januari 2020.

Om samtliga warranter utnyttjas innebär detta att företaget emitterar totalt 434.197 nya aktier med nominellt värde 0,105 DKK, vilket motsvarar en kapitalinsats på upp till 45.590,69 DKK. Detta motsvarar cirka 5% av företagets emitterade aktier idag.
För mer information om Initiator Pharma, kontakta: Claus Elsborg Olesen, VD Telefon: +45 6126 0035 E-post: [email protected]
Denna information utgör den information som Initiator Pharma är skyldiga att lämna enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen har lämnats på ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 8 septemberi 2017.
Om Initiator Pharma Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion. Metoden kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com
Om erektil dysfunktion ED en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998)