Nyemission och riktat aktieåterköp samt försäljning av aktier i samband med det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, med organisationsnummer (CVR) 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en ökning av aktiekapitalet riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner under det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021 (”LTI2021-programmet”) samt att genomföra ett riktat återköp av aktier för att sälja aktier till styrelsens ledamöter under LTI2021-programmet.

Bolagets styrelse har idag beslutat om tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med villkoren i LTI2021-programmet. Bolaget har i samband med detta erhållit teckningsutfästelser från medlemmar av företagsledningen och nyckelpersoner samt en begäran om köp av befintliga aktier från vissa styrelseledamöter. Som sådan har styrelsen idag genomfört en ökning av aktiekapitalet och beslutat att genomföra ett aktieåterköp riktat till ledande befattningshavare enligt nedan.

Det övergripande syftet med Bolagets incitamentsprogram är att samordna deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen och därigenom säkerställa ett maximalt långsiktigt värdeskapande engagemang. Det anses också skapa ett långsiktigt fokus på ökad intjäning och tillväxt bland deltagarna i programmet. Vidare anses incitamentsprogram underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Emission av nya aktier och ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital har ökats med totalt nominellt 54 527,24 DKK fördelat på 519 307 aktier (de "Nya Aktierna") som ett resultat av en nyemission till vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner under LTI2021-programmet. Aktierna har utfärdats med förbehåll för styrelsens bemyndigande i § 4d i Bolagets bolagsordning.

Kapitalökningen i samband med teckning av aktier av vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner uppgår till 54 527,24 DKK motsvarande 519 307 aktier om nominellt 0,105 DKK. De 519 307 aktierna har tecknats genom kontantinsats till ett pris av 0,105 DKK per aktie och som ett resultat av detta uppgår Bolagets bruttointäkt till totalt 54 527,24 DKK.

De Nya Aktierna omfattas av samma rättigheter som befintliga aktier enligt Bolagets bolagsordning och förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market under den befintliga ISIN-koden DK0060775872.

Efter ökningen av aktiekapitalet uppgår det totala nominella värdet av Bolagets aktiekapital till nominellt 5 564 075 370 DKK fördelat på 52 991 194 aktier om nominellt 0,105 DKK vardera motsvarande 52 991 194 röster.

Bolagets uppdaterade bolagsordning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Genomförande av ett aktieåterköp specifikt riktat till medlemmar i ledningsgruppen

Styrelsen i Bolaget har idag även beslutat att genomföra ett aktieåterköp riktat till medlemmar i ledningsgruppen för att Bolaget ska kunna sälja egna aktier till vissa styrelseledamöter under LTI2021-programmet. Det totala antalet aktier som Bolaget avser att köpa från ledande befattningshavare och följaktligen sälja till vissa styrelseledamöter är 98.915. Varje aktie kommer att förvärvas till ett fast pris på SEK 8,94 motsvarande det volymvägda genomsnittspriset på Bolagets aktie under en period av 14 handelsdagar. Bolaget kommer att sälja aktierna till vissa styrelseledamöter till ett pris av 0,105 DKK per aktie motsvarande nominellt värde.

Återköpet av aktier riktat till vissa ledande befattningshavare kommer att genomföras med förbehåll för bemyndigande till styrelsen att förvärva egna aktier enligt § 198 i den danska aktiebolagslagen. Bemyndigandet beviljades vid årsstämman den 26 maj 2023 och återköpet beräknas vara genomfört inom en vecka. Det kommer inte att ges något separat bolagsmeddelande efter slutförandet av återköpet och leveransen av aktierna.

Bolagets styrelse har beslutat att förvärva aktierna från Bolagets ledningsgrupp för att bistå dem att fullgöra en skatteskyldighet förenad med deras teckning av aktier. Dessutom syftar detta beslut till att undvika ett aktieåterköpsprogram riktat mot marknaden, vilket skulle kunna störa aktiens likviditet och göra det nödvändigt att involvera en investeringsbank, vilket medför ytterligare kostnader.

Meddelanden från personer i ledande ställning (PDMR)

Bolaget har mottagit bifogade meddelanden i enlighet med artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen från personer i ledande ställning (PDMR) och personer som är närstående till en person i ledande ställning.