Press Releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below.

Sista dag för handel med BTA i Initiator Pharma

Företrädesemissionen till Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) har nu registrerats hos det danska bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att vara den 21 juli 2022 och stoppdag kommer att vara den 25 juli 2022.

Nya aktier har emitterats i en riktad nyemission

Initiator Pharma A/S, org. (CVR) nr. 37663808, (”Initiator” eller ”Bolaget”) har idag genomfört en riktad nyemission till Annika Espander, Bolagets strategisk rådgivare i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen.

Initiator Pharma A/S offentliggör utfall i företrädesemission

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen vars teckningstid avslutades den 30 juni 2022 (“Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 2 264 182 aktier, motsvarande cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inkl. teckningsförbindelser). Härutöver tecknades 44 683 aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt uppgick teckningen (inkl. teckningsförbindelser) till cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen. Således kommer garantiåtagande om 3 154 561 aktier, motsvarande cirka 57,7 procent av Företrädesemissionen, att aktiveras. Initiator Pharma kommer att tillföras cirka 41 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 5 juli 2022.

Emission av nya aktier, återköp av aktier och försäljning av aktier i samband med långsiktigt incitamentsprogram för 2021

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, org. (CVR) nr 37663808, (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en nyemission riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021 (“LTI2021-programmet”) och att genomföra ett återköp av aktier i syfte att sälja aktier till styrelsen under LTI2021-programmet.

Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission

Idag 16 juni 2022 är den första dagen av teckningsperioden i Initiator Pharma A/S:s (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningstiden löper till, och inklusive, 30 juni 2022. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden och kommer att tillföra Bolaget cirka 41 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Prospektet och en sammanfattande teaser finns tillgängliga på Bolagets (www.initiatorpharma.com), Sedermera Corporate Finance AB (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB (www.nordic-issuing.se) respektive webbplatser. Teckningssedlar kan erhållas från Nordic Issuing AB:s webbplats. Därutöver är det även möjligt att teckna aktier digitalt via Nordic Issuing AB:s hemsida.

Initiator Pharma A/S publicerar prospekt

Initiator Pharma A/S (“Initiator Pharma” eller “Bolaget”) publicerar idag prospektet avseende Bolagets kommande företrädesemission. Prospektet har idag godkänts och registrerats av den danska finansinspektionen och har gjorts tillgängligt på Initiator Pharmas hemsida, http://www.initiatorpharma.com/investors/prospectuses. Prospektet finns även tillgängligt på Sedermera Corporate Finance ABs (www.sedermera.se) och Nordic Issuing ABs (www.nordic-issuing.se) hemsidor och kommer att göras tillgängligt på den danska finansinspektionens hemsida. Teckningsperioden för företrädesemissionen är 16-30 juni 2022.

Styrelsen beslutar om genomförande av företrädesemission

Styrelsen i Initiator Pharma A/S (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag, den 31 maj 2022, med stöd av bemyndigande från den nyligen hållna extra bolagsstämman, beslutat om en fullt säkerställd nyemission om cirka 41 MSEK, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med det sedan tidigare publicerade pressmeddelandet från den 13 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Genom detta pressmeddelande meddelar Initiator även den indikerade tidsplanen för Företrädesemissionen.