Initiator Pharma tillförs cirka 12,7 MSEK genom optionsinlösen och riktad nyemission

Den 1 november 2018 avslutades nyttjandeperioden för Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma") teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 5 462 843 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär en teckningsgrad om cirka 94,4 procent. För att bolaget ska erhålla den fulla finansieringen som avsetts med teckningsoptionsnyttjande har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission om 326 451aktier, motsvarande cirka 0,7 MSEK, till Wilhelm Risberg som agerat vederlagsfri garantiåtagare i optionsinlösen. Initiator Pharma tillförs genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 samt genom den riktade nyemissionen således totalt cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.

VD Claus Olesen kommenterar

"Jag vill tacka samtliga som visat – och fortsätter att visa – intresse och förtroende för Initiator Pharma och vår utveckling av bättre läkemedel mot erektil dysfunktion. Likviden som vi nu tillförs kommer att finansiera vår fortsatta utveckling av IPED2015 och vi bedömer att bolaget nu är kapitaliserat till den grad att vi inte behöver tillföras ytterligare kapital för att utvecklingen av IPED2015 ska nå det stadie som vi haft som vår fokuspunkt sedan start, klinisk fas IIa-Proof-of-Concept."

Teckningsoptioner av serie TO 1 och riktad nyemission

Totalt nyttjades 5 462 843 teckningsoptioner av serie TO 1. Härutöver har styrelsen beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018, genomföra en riktad nyemission om 326 451 aktier till Wilhelm Risberg inom ramen för det på förhand avtalade vederlagsfria garantiåtagandet. Detta innebär att totalt 5 789 294 nya aktier kommer att registreras hos Erhvervsstyrelsen. Initiator Pharma tillförs därmed cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Anledningen till beslutet att genom en riktad nyemission frångå aktieägares företrädesrätt, var att möjliggöra för Wilhelm Risberg att fullgöra sitt garantiåtagande och teckna nya aktier i bolaget motsvarande den andel av aktier som inte tecknades av teckningsoptionsinnehavarna under lösenperioden som inföll i oktober/november 2018.

Antal aktier och aktiekapital

När de nya aktierna har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer antalet aktier i Initiator Pharma att uppgå till 23 157 178 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 431 503,69DKK.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Initiator Pharma i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: [email protected]

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Initiator Pharma måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998).