Initiator Pharma redo att starta klinisk farmakokinetikstudie i fas I med nya formuleringar av IP2015

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att bolaget kommer starta en farmakokinetisk fas I-studie i friska försökspersoner som ska utvärdera nya orala fasta doseringsformuleringar av IP2015 som ska möjliggöra en överbryggning mellan tidigare studiedata och nya framtida kliniska studier.

Fas I-studien är en öppen randomiserad studie i 12 friska försökspersoner som utvärderar nuvarande och nya orala fasta doseringsformuleringar av IP2015. Studien har godkänts av brittiska Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) och av den lokala etiska kommittén och förväntas inledas i början av 2023. Första farmakokinetisk data förväntas erhållas under andra kvartalet 2023. Studien kommer också att stärka IP-portföljen (immateriella rättigheter) för hela IP2015-programmet.

”Jag är glad över att vi fått godkänt för den här farmakokinetiska fas I-studien och ser fram emot att komma igång i början av nästa år. Studien är av stor betydelse för utformmningen och genomförandet av framtida kliniska studier med IP2015. Den solida doseringsformuleringen tar oss också ett steg närmare en final produkt som kan användas i en potentiell framtida lansering”, säger Claus Elsborg Olesen, VD på Initiator Pharma.