INITIATOR PHARMA: RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2022

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2022

  • Den 5 juli offentliggjorde Bolaget utfallet av den fullt garanterade företrädesemissionen om 41 MSEK. Cirka 42,3 procent av emissionen tecknades och resten täcktes av garantiåtaganden.
  • Den 5 juli meddelade Bolaget att man genomfört en riktad nyemission om 2,5 MSEK till en aktiekurs om 7,50 SEK till en strategisk rådgivare till bolaget.
  • Den 22 juli offentliggjorde Bolaget att man genomfört ett aktieåterköpsprogram om 24 000 aktier i samband med det långsiktiga incitamentsprogrammet LTI2021
  • Den 21 september meddelade Bolaget att den slutliga studierapportanalysen från den klinisk fas 1-studien i IPTN2021-programmet bekräftade de statistiskt signifikanta effekter på smärtmått som observerades i analysen av den första dataavläsningen från studien, presenterad i maj 2022.

Höjdpunkter efter denna rapportperiod

  • Den 4 oktober offentliggjorde Bolaget utnyttjande i incitamentsprogrammen LTI2022 till ledningen och nyckelpersoner i Bolaget samt till styrelsemedlemmar.
  • Den 4 november gav Bolaget en uppdatering om de kliniska programmen.

Finansiella höjdpunkter

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TDKK
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -6 689 TDKK (-9 056)
Resultat per aktie uppgick till DKK -0.13 (-0.24)
Likvida medel: 46 768 TDKK (41 394)
Soliditet: 70% (92%)
Första nio månaderna (2022-01-01 – 2022-09-30)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TDKK
Rörelseresultatet uppgick till -35 263 TDKK (-15 792)
Resultat per aktie uppgick till DKK -0.68 (-0.51)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Styrelsen för Initiator Pharma har beslutat att delårsrapporter endast kommer att publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/