INITIATOR PHARMA: RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2024

Höjdpunkter under första kvartalet 2024

  • I januari meddelade företaget att företaget kommer att expandera till en bredare franchise för sexuell hälsa som inkluderar både manlig erektil dysfunktion (ED) och kvinnlig sexuell dysfunktion (FSD)
  • I januari meddelade bolaget beslutet att genomföra en kapitalanskaffning riktad till ledande befattningshavare och ledande befattningshavare inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021 (“LTI2021-programmet”) samt att genomföra ett riktat återköp av aktier för försäljning av aktier till styrelsen inom ramen för LTI2021-programmet
  • I februari meddelade bolaget beslutet att genomföra en kapitalanskaffning riktad till MAC Clinical Research Finance Ltd (“MAC”) i samband med MAC:s besked om konvertering av utestående fordringar den 20 februari

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Inget att rapportera.

Finansiella höjdpunkter

Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 KDKK (0)
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till – 3 577 KDKK (-8 677)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 DKK (-0,18)
Likvida medel: 18 760 KDKK (24 336)
Soliditet: 97% (37%)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Styrelsen har beslutat att delårsrapporter endast ska publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/