INITIATOR PHARMA: RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2022

Höjdpunkter under första kvartalet 2022

  • Den 20 januari tillkännagavs inledandet av dosering i IPTN2021-programmet Fas 1 för att bedöma smärtlindrande effekter hos friska frivilliga.
  • Den 22 mars meddelades att införandet av försökspersoner i fas 1-studien IPTN2021 hade slutförts.

Höjdpunkter efter denna rapportperiod

  • Den 5 april meddelade Bolaget att det har undertecknat ett optionsavtal för en fas 2/3 färdig läkemedelskandidat för en icke tillkännagiven smärtindikation.
  • Den 13 april föreslog styrelsen en riktad nyemission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 61 MSEK för att finansiera sina kliniska program till början av 2024.

Finansiella höjdpunkter

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)
Nettoomsättningen var TDKK 0 (0)
Rörelseförlust, EBIT var TDKK -15 075 (-1 792)
Resultat per aktie var DKK –0. 35 (-0. 07)
Resultat per aktie, fullt utspädd, var DKK –0. 31 (-0. 06)
Likvida medel: TDKK 26 352 (34 346)
Soliditet: 65% (92%)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Bestyrelsen i Initiator Pharma har beslutat att framtida delårsrapporter endast kommer att publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/