INITIATOR PHARMA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

Höjdpunkter under fjärde kvartalet 2023

  • I oktober meddelade bolaget positiva resultat från sin kliniska fas IIb-studie med pudafensine (IP2015) för behandling av erektil dysfunktion (ED). Analysen av studiedata har visat statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt i ED-relaterade effektmått och inga observationer av kritiska biverkningar. De positiva resultaten, både avseende effekt och säkerhet, stödjer den fortsatta utvecklingen av pudafensine med sikte på registrering och lansering i denna patientgrupp med betydande medicinskt behov.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • I januari meddelade bolaget att det har utökat sin position till en bredare franchise för sexuell hälsa som inkluderar både manlig erektil dysfunktion (ED) och kvinnlig sexuell dysfunktion (FSD) och intensifierar sina affärsutvecklingsinsatser.
  • I januari meddelade bolaget att bolaget emitterade nya aktier och riktade återköp av egna aktier samt försäljning av aktier i samband med det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021.
  • I februari meddelade bolaget att MAC Clinical Research har konverterat sitt konvertibellån till aktier i Initiator Pharma.

Finansiella höjdpunkter

Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 KDKK (0)
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till – 4 279 KDKK (-6 477)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 DKK (-0,06)
Likvida medel: 24 336 KDKK (39 112)
Soliditet: 37% (72%)
Helåret (2023-01-01 – 2023-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 KDKK (0)
Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -27 029 KDKK (-41 740)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,44 DKK (-0,73)

Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Styrelsen har beslutat att delårsrapporter endast ska publiceras på engelska.

Länk till hela rapporten
https://www.initiatorpharma.com/en/investors/reports-and-presentations/