Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission

Idag 16 juni 2022 är den första dagen av teckningsperioden i Initiator Pharma A/S:s ("Initiator Pharma" eller "Bolaget") nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningstiden löper till, och inklusive, 30 juni 2022. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden och kommer att tillföra Bolaget cirka 41 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Prospektet och en sammanfattande teaser finns tillgängliga på Bolagets (www.initiatorpharma.com), Sedermera Corporate Finance AB (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB (www.nordic-issuing.se) respektive webbplatser. Teckningssedlar kan erhållas från Nordic Issuing AB:s webbplats. Därutöver är det även möjligt att teckna aktier digitalt via Nordic Issuing AB:s hemsida.

Initiator Pharma meddelade den 31 maj 2022 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 18 maj 2022, beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 41 MSEK.

Företrädesemissionen kommer att säkerställa långsiktig finansiering till tidigt 2024, vilket möjliggör för Initiator att avancera samtliga kliniska program i enlighet med fastställda planer och prioriteter. Kapitalet kommer också att stödja Initiators affärsstrategi att identifiera attraktiva men undervärderade tillgångar i kliniskt skede och främja dessa genom kostnadseffektiva kliniska prövningar för att leverera viktiga brytpunkter i indikationer med betydande otillfredsställda medicinska behov inom ledningsgruppens expertområden.

För fullständig information, inklusive villkor, hänvisas till prospektet avseende Företrädesemissionen. Prospektet och en sammanfattande teaser finns tillgängliga på hemsidan för Initiator Pharma (www.initiatorpharma.com), Nordic Issuing AB (www.nordic-issuing.se) och Sedermera Corporate Finance AB (www.sedermera.se). Teckningsformulär kan erhållas från Nordic Issuing AB:s webbplats. På Nordic Issuing AB:s hemsida är det även möjligt att digitalt teckna aktier.

Erbjudandet i korthet

  • Teckningstid: 16-30 juni 2022.
  • Emissionsvolym: Genom Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 41 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: Parter som på avstämningsdagen den 10 juni 2022 var aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till sitt tidigare aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
  • Teckningskurs: Teckningskursen är 7,50 kronor per aktie (5,39 DKK per aktie).
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden om cirka 8,55 MSEK, vilket motsvarar cirka 21 procent av emissionsvolymen, samt garantiåtaganden om cirka 32,43 MSEK, vilket motsvarar cirka 79 procent av emissionsvolymen.
  • Antal aktier innan emisson: 46 439 128 aktier.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 juni 2022 till och med den 27 juni 2022.
  • Handel med BTA (betalda tecknade aktier): Kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 juni 2022 till dess att Företrädesemissonen är registrerad hos Erhvervsstyrelsen. Tecknade aktier förs in som BTA på värdepappersdepåkontot till dess att Företrädesemissonen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen. Denna registrering förväntas ske i mitten av juli 2022.
  • Utspädning: Vid fulltecknad företrädesemission kommer antalet aktier att öka med 5 463 426, vilket motsvarar en maximal utspädning om 10,5 procent av rösterna och kapitalet för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Initiator Pharma utsett Sedermera Corporate Finance AB till finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB till emissionsinstitut. Shark Communication AB har försett Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. Mazanti-Andersen har agerat som dansk juridisk rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: 040 – 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se