Halvårsrapport 2017

Finansiella höjdpunkter 

Initiator Pharma A/S som är ett danskt företag upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016. Således avser jämförelsesiffrorna perioden 2016-05-02 – 2016-06-30.

+———————————————————–+
|Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)  |
+———————————————————–+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)  |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 023 TDKK (-5) |
| · Resultat per aktie var -0,25 DKK (0,00)  |
+———————————————————–+

+———————————————————–+
|Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)  |
+———————————————————–+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)  |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 234 TDKK (-5) |
| · Resultat per aktie var -0,48 DKK 0,00)  |
| · Likvida medel: 11 803 TDKK (0)  |
| · Soliditet: 88 %  |
+———————————————————–+

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 8 683 943 aktier (per den 30 juni 2017). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.  

Höjdpunkter i verksamheten under andra kvartalet 2017

  • Initiator Pharma utsåg Syngene i  Indien, och Research Toxicology Centre (RTC) i Italien , till CRO-partners (Contract Research Organizations). Våra samarbetspartners ska utföra prekliniskt utvecklingsarbete på läkemedelssubstansen IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion 
  • Syntesväg för IPED2015 selekterad 
  • De första grundläggande toxikologiska och farmakokinetiska studierna av IPED2015 på råtta för behandling av erektil dysfunktion har genomförts av Syngene 
  • Årsstämma (17 maj 2017) 
  • Årsrapporten för 2016 publicerades 
  • Årsstämman godkände ändringar i bolagsordning, incitamentsprogram och ersättning till styrelsen 

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden 

  • Inget. 

VDs kommentar 

"Under andra kvartalet 2017 har Initiator Pharma haft fullt fokus på att starta och genomföra regulatoriska studier på djur avseende toxikologi, säkerhet och farmakologi. Den första administreringen gav lovande resultatet. Samtidigt har vi framgångsrikt skalat upp produktionen av den aktiva farmaceutiska substansen (API) och håller vår tidplan. Vi är optimistiska och tror att de kommande resultaten från den fortsatta säkerhets- och toxikologiscreeningen ska ge oss möjlighet att inleda en första fas I-studie på människa under 2018."

För mer information, kontakta 

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: [email protected] 

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: [email protected] 

Se hela rapporten på bolagets hemsida www.initiatorpharma.com/investors/financial-reports/

Denna information är sådan information som Initiator Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti  2017.

Om Initiator Pharma  

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen Viagra®, Cialis® och Levitra®. 

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark.  Initiator Pharma er noterad på Aktietorget och har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.