Emission av nya aktier, återköp av aktier och försäljning av aktier i samband med långsiktigt incitamentsprogram för 2021

Styrelsen för Initiator Pharma A/S, org. (CVR) nr 37663808, ("Initiator" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission riktad till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2021 ("LTI2021-programmet") och att genomföra ett återköp av aktier i syfte att sälja aktier till styrelsen under LTI2021-programmet.

Emission av nya aktier

Idag har Bolagets aktiekapital ökats med totalt nominellt 13 230 DKK fördelat på 126 000 aktier ("Nya Aktierna") till följd av en nyemission till vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för LTI2021-programmet. Aktierna har emitterats med förbehåll för styrelsens bemyndigande i paragraf 4e i Bolagets bolagsordning.

Ökningen av Bolagets aktiekapital i samband med teckning av aktier av vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner uppgår till 13 230 DKK motsvarande 126 000 aktier om nominellt 0,105 DKK. De 126 000 aktierna har tecknats kontant till ett pris om 0,105 DKK per aktie och därigenom uppgår Bolagets bruttolikvid till totalt 13 230 DKK.

De Nya Aktierna omfattas av samma rättigheter som befintliga aktier enligt Bolagets bolagsordning och förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market under befintlig ISIN-kod DK0060775872 inom några dagar.

Efter kapitalökningen uppgår det totala nominella värdet av Bolagets aktiekapital till nominellt 4 889 338,44 DKK fördelat på 46 565 128 aktier om nominellt DKK 0,105 vardera motsvarande 46 565 128 röster.

Bolagets uppdaterade bolagsordning vil bli tillgänglig på Bolagets hemsida.

Återköp av aktier

Idag beslutade styrelsen i Bolaget även att genomföra ett återköp av aktier för att Bolaget ska kunna sälja egna aktier till vissa styrelseledamöter inom ramen för LTI2021-programmet. Det totala antalet aktier som Bolaget avser att sälja till vissa styrelseledamöter är 24 000. Varje aktie kommer att säljas till ett pris om DKK 0,105 per aktie motsvarande nominellt värde.

Återköpet av aktier kommer att genomföras med förbehåll för styrelsens bemyndigande att förvärva egna aktier enligt § 198 i den danska aktiebolagslagen. Bemyndigandet beviljades vid årsstämman den 24 maj 2022.

Enligt det planerade aktieåterköpet kommer Bolaget att återköpa 24 000 aktier till marknadsvärde på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget räknar med att aktierna kommer att köpas inom en period om upp till 10 handelsdagar. I samband med detta återköp av aktien kommer Bolaget inte att genomföra aktieköp som överstiger 25% av Bolagets genomsnittliga dagliga handelsvolym på Nasdaq First North Growth Market varje handelsdag under återköpsperioden. Vidare kommer Bolaget inte, vid genomförande av transaktioner inom ramen för aktieåterköpsprogrammet, att köpa aktier till ett pris som överstiger det högre av priset för den senaste oberoende handlade aktieposten och det högsta aktuella oberoende köpebudet på den handelsplats där köpet genomförs. Återköpet kommer att inledas, när teckningsperioden avseende Bolagets företrädesemission av aktier har avslutats. Eftersom teckningsperioden för företrädesemissionen löper från den 16 juni 2022 till den 30 juni 2022 kommer återköpet att påbörjas den 1 juli 2022 och avslutas senast den 14 juli 2022. Bolaget kommer att offentliggöra ett pressmeddelande när återköpet av 24 000 aktier har slutförts.