Delårsrapport för kv 3 2018

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016.

+—————————————————————+
|Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)  |
+—————————————————————+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)  |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 699 TDKK (-2 464) |
| · Resultat per aktie var -0,21 DKK (-0,29)  |
+—————————————————————+
| |
+—————————————————————+
| |
+—————————————————————+

+—————————————————————-+
|Första nio månader (2018-01-01 – 2018-09-30)  |
+—————————————————————-+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)  |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10 103 TDKK (-5 968) |
| · Resultat per aktie var -0,71 DKK -0,77)  |
| · Likvida medel: 6 586 TDKK (10 854)  |
| · Soliditet: 91 % (75%)  |
+—————————————————————-+
| |
+—————————————————————-+
| |
+—————————————————————-+
| |
+—————————————————————-+
| |
+—————————————————————-+

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 17 367 884 aktier (per den 2018-09-30). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Höjdpunkter i verksamheten under tredje kvartalet 2018

  • Den 22 augusti meddelade vi att vi hade börjat dosera de första friska försökspersonerna i fas 1-studien med IPED2015 vid MAC Clinical Trial Center i Manchester. En kardiovaskulär incident observerades hos en av studieindividerna – studien avbröts tillfälligt i väntan på en fullständig undersökning av fallet.
  • Den 24 augusti rapporterade vi att det incitamentsprogram som godkändes av årsstämman var fulltecknat.
  • Den 13 september meddelade vi att undersökningen av den kardiovaskulära incidenten i fas 1-studien som rapporterades den 22 augusti hade avslutats och att planen var att skicka in en revidering av studieprotokollet till MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) i Storbritannien.
  • Den 21 september meddelade vi att vi hade skickat in en begäran om revidering av studieprotokollet för fas 1-studien med IPED2015 till MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) i Storbritannien.

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden

  • Den 3 oktober rapporterade vi att MHRA i Storbritannien godkänt att fas 1-studien för IPED2015 kan fortsätta.
  • Den 11 oktober meddelade vi att nyttjandeperioden av teckningsoptionerna i serie TO1 inleds.
  • Den 29 oktober meddelade vi att vi är redo att återuppta dosering av IPED2015 i fas 1 igen, från och med den vecka som börjar med den 12 november.
  • Den 6 november meddelade vi att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serie TO1 avslutats, vilket tillförde totalt 12,7 miljoner SEK i bruttointäkter till bolaget.
  • Den 8 november meddelade vi att vi hade tecknat ett optionsavtal med Saniona för en fas 2-klar substans.
  • Den 23 november meddelade vi att vi åter-startar Fas 1 studien med IPED2015

VDs kommentar

“I och med att fas 1-studien av IPED2015 inleds under Kv3 2018 har Initiator Pharma blivit ett företag i det kliniska stadiet. Vi har stora förväntningar på att IPED2015 blir en ledande oral behandling av erektil dysfunktion för det stora antal patienter som inte svarar på läkemedel i PDE5i-klassen. Förutsatt att fas 1-studien slutförs och når framgång är vi fortsatt optimistiska till att vi kommer att kunna slutföra den kliniska fasen IIa PoC (Proof of Concept) under första halvåret 2019.

Samtidigt som vi behåller fullt fokus på utvecklingsprogrammet för IPED2015 ser vi också fram emot att kunna utnyttja den expertis som finns inom Initiator Pharma och utöka vår pipeline med attraktiva tillgångar som kan tillföra värde till företaget och aktieägarna samt hjälpa patienter med ej tillgodosedda behov”

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: [email protected]

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: [email protected]

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓoch LevitraÓ.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark.  Initiator Pharma är noterat på Aktietorget och har cirka 3 400 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.