Delårsrapport för kv 3 2017

Initiator Pharma, ett bioteknikbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion.

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016. Av detta skäl avser jämförelsesiffrorna perioden 2016-05-02 – 2016-09-30.

+————————————————————-+
|Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)  |
+————————————————————-+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)  |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 456 TDKK (-164) |
| · Resultat per aktie var -0,29 DKK 0,00)  |
+————————————————————-+
| |
+————————————————————-+
| |
+————————————————————-+

+————————————————————-+
|Första nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)  |
+————————————————————-+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)  |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 698 TDKK (-168) |
| · Resultat per aktie var -0,77 DKK 0,00)  |
| · Likvida medel: 10 854 TDKK (145)  |
| · Soliditet: 75 %  |
+————————————————————-+
| |
+————————————————————-+
| |
+————————————————————-+
| |
+————————————————————-+
| |
+————————————————————-+

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 8 683 943 aktier (per den 2017-09-30). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.

Höjdpunkter i verksamheten under KV 3 2017

  • De första toxikologiska och farmakokinetiska studierna på råtta för att finna maximal tolererad dos har nu utförts på Syngene i Indien, under ledning av Initiator Pharmas chefsutvecklare Mikael Thomsen. Data är lovande och ger stöd för kommande planerade icke-kliniska säkerhetsstudier för IPED2015
  • De första toxikologiska och toxikokinetiska studierna i minigris med maximal tolererad dos har nu utförts på RTC i Rom, Italien, under ledning av Initiator Pharmas chefsutvecklare Mikael Thomsen. Erhållna data ligger i linje med observationerna från redan utförda jämförbara studier på råttor, vilket stöder vidareutvecklingen av IPED2015 med målet att inleda kliniska tester i början av hösten 2018.
  • Warrantprogrammet 2017/2020, bestående av maximalt 434.197 warranter enligt beslut från årsstämman den 16 maj 2017, har nu tecknats slut. Warranter har tecknats av anställda, styrelsemedlemmar och seniora konsulter, totalt 7 personer, i enlighet med bilaga 2 till årsstämmans protokoll den 16 maj 2017.

“I KV 3 erhöll Initiator Pharma positiva data från de toxikologiska och toxikokinetiska minigrisstudierna för maximal tolererad dos. Mot bakgrund av detta har vi nyligen gått vidare till de första toxikologiska och toxikokinetiska 28-dagarsstudierna på råtta enligt god laboratoriepraxis (GLP). Slutrapporten förväntas inkomma under KV 4.  De senaste framgångarna innebär ännu ett steg närmare att förverkliga våra planer på att inleda de första kliniska fas I-studierna på människa i början av hösten 2018.” sager VD, Claus Elsborg Olesen.

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden

  • Bolaget har inlett sin första toxikologiska och toxikokinetiska studie på råtta enligt god laboratoriepraxis (GLP) på Syngene, Bangalore, Indien.
  • Bolaget har erhållit mycket positiva preliminära resultat från de toxikologiska och toxikokinetiska djurstudierna genomfört vid Syngene, Indien.

Link till Delårsrapport för kv 3 2017 www.initiatorpharma.com/investors/financial-reports/