Styrelsen beslutar om genomförande av redan kommunicerad riktad emission

Styrelsen för Initiator Pharma A/S ("Initiator" eller "Bolaget") har idag, den 19 maj 2022, med stöd av bemyndigandet från den nyligen hållna extra bolagsstämman, beslutat att genomföra den riktade emissionen som kommunicerades via ett pressmeddelande den 13 april 2022. Den riktade emissionen tecknades av Linc AB och Adrigo Asset Management AB och tillför Bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader.

Riktad emission
Den extra bolagsstämman den 18 maj 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen öka aktiekapitalet med upp till nominella 279 999,93 DKK utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har nu beslutat om genomförandet av den riktade emissionen till Linc AB och Adrigo Asset Management AB, vilken kommunicerades i april 2022. Var och en av tecknarna har tecknat 1 333 333 aktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie. Totalt ger den riktade emissionen Bolaget cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader.

När den riktade emissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer Bolagets aktiekapital att ha ökat med 279 999,93 DKK, från 4 596 108,51 DKK till 4 876 108,44 DKK. Antalet aktier i Bolaget kommer att ha ökat med 2 666 666 aktier, från 43 772 462 aktier till 46 439 128 aktier. Den riktade emissionen av aktier kommer att medföra en utspädning om cirka 5,7 procent för de befintliga aktieägarna baserat på antalet aktier i Bolaget efter den riktade emissionen.

Kommande företrädesemission
Den extra bolagsstämman beslutade även att bemyndiga Bolagets styrelse att öka aktiekapitalet med företrädesrätt till teckningsrätt för Bolagets befintliga hareägare. Som tidigare kommunicerats i pressmeddelandet den 13 april 2022 avser Bolaget att genomföra en företrädesemission, bestående av högst 5 463 426 nya aktier. Företrädesemissionen, som redan har säkrats till 100 procent genom avtal om förteckningsåtaganden och garantiavtal från Linc AB och Adrigo Asset Management AB, kommer att tillföra Bolaget ca. 41 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Den föreslagna teckningskursen i företrädesemissionen är 7,50 kronor per aktie, vilket är detsamma som vid den genomförda riktade emissionen.

Detaljer avseende teckningsperiod och andra viktiga datum för den planerade företrädesemissionen kommer att kommuniceras så snart Bolaget har en mer detaljerad översikt över när teckningsperioden kan ske.